Gebruiksvoorwaarden

Om de leeromgeving te kunnen gebruiken, moet u geregistreerd zijn en akkoord gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden.

1. ALGEMEEN

De leeromgeving “Herinnerend aan Westerbork. Leren van interviews” (afgekort: leeromgeving), wordt op internet aangeboden door de Freie Universität Berlin, verantwoordelijk voor de technologie, en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, verantwoordelijk voor de inhoud (afgekort: operatoren).

De leeromgeving bevat biografische interviews met overlevenden van de Shoah die zijn vastgelegd tijdens verschillende projecten, taken en teksten, alsmede foto’s en documenten die deze interviews en taken aanvullen (hierna gezamenlijk aangeduid als “de inhoud”).

 2.  DOEL VAN HET GEBRUIK VAN DE LEEROMGEVING

De leeromgeving is beschikbaar voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden of voor de uitvoering van vergelijkbare opdrachten voor alle personen en instellingen die – op verzoek van de exploitant – een rechtmatig belang zouden kunnen aantonen. Het primaire doel van de leeromgeving is echter om leerkrachten in staat te stellen de inhoud van de leeromgeving naar leerlingen over te brengen.

Bij het gebruik van de leeromgeving moet de gebruiker er altijd voor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de privacy rechten van de geïnterviewden.

 3.  INDUSTRIËLE-EIGENDOMSRECHTEN

De software van de leeromgeving wordt beschermd door de auteursrechten van de operatoren.

 4. REGISTRATIE EN HET AANMAKEN VAN GEBRUIKERSACCOUNTS

Om de leeromgeving te gebruiken, moet u uw naam registreren op de homepage van de leeromgeving. Alleen personen die de leeromgeving willen gebruiken voor de in hoofdstuk 5 genoemde doeleinden mogen zich inschrijven. De toegangsgegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven. In geval van misbruik hebben de exploitanten het recht om het gebruikersaccount te blokkeren en zo nodig verdere juridische stappen te ondernemen.

Als de gebruiker een leraar is, kan hij/zij afzonderlijke gebruikersaccounts aanmaken voor zijn/haar leerlingen binnen zijn/haar eigen account (hierna: “student accounts”). De leerkrachten maken de leerlingenaccounts anoniem aan voor de operatoren, d.w.z. zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens van de leerlingen. De cursist verandert het wachtwoord bij het eerste gebruik van het account, zodat de docent pas na een uitnodiging van de cursist de individuele werkresultaten kan bekijken. Alvorens een studentenaccount toe te wijzen, bespreekt de docent met de studenten de voorwaarden voor het gebruik van de leeromgeving, in het bijzonder met betrekking tot de bestaande auteursrechten en privacy rechten en de bijbehorende gebruiksbeperkingen.

 5. TOEGESTAAN GEBRUIK

De leeromgeving en de inhoud ervan mogen alleen worden gebruikt voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden, met name door docenten en leerlingen, maar ook door studenten, wetenschappers, onderzoeksinstellingen en andere onderzoeks- en openbare instellingen. Gebruikers hebben toegang tot de interviews (indien beschikbaar in beeld en geluid), de transcripties van de interviews, vertalingen, biografieën, foto’s en documenten. Voor zover ze voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt, zijn toegestane toepassingen bijvoorbeeld het afdrukken van teksten en afbeeldingen uit de leeromgeving of de presentatie ervan voor onderwijs- en leerdoeleinden. Bovendien is het niet toegestaan de inhoud te reproduceren, door te geven aan derden, te wijzigen of te delen op het internet of openbaar te maken. Wettelijk toelaatbare handelingen worden niet beperkt door deze gebruiksvoorwaarden.

 6. PRIVACY RECHTEN EN VERBODEN VAN GEBRUIK

Bij het gebruik van de leeromgeving moet de gebruiker er altijd voor zorgen dat de privacy rechten van de ondervraagde getuigen en studenten worden gerespecteerd en dat hun persoonlijke gegevens niet worden verspreid of dat hun belangen niet worden geschaad. Misbruik van de leeromgeving voor het belasteren van de slachtoffers van het nationaal-socialisme, het ontkennen van nationaal-socialistische misdaden, opruiing, propaganda van racistische of nationalistische vooroordelen, etc. is verboden.

 7. VERLENGING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker garandeert dat de door hem/haar gebruikte inhoud alleen binnen de leeromgeving wordt gebruikt. De gebruiker moet alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om misbruik door derden te voorkomen. In geval van misbruik dient de gebruiker de exploitant onmiddellijk op de hoogte te stellen en hem te ondersteunen bij de gerechtelijke of buitengerechtelijke uitoefening van zijn rechten, de nodige informatie te verstrekken en documenten, bescheiden enz. ter beschikking te stellen.

8. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Schadeclaims tegen de exploitanten zijn uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, tenzij de exploitanten, of hun wettelijke vertegenwoordigers, opzettelijk of door grove nalatigheid hebben gehandeld. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor claims voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of het aannemen van een kwaliteitsgarantie of het bedrieglijk verzwijgen van gebreken door de exploitant. De operatoren zijn niet verantwoordelijk voor de verklaringen in de interviews.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN SLOTBEPALINGEN

Het Duitse recht is van toepassing. Plaats van uitvoering en exclusieve jurisdictie is, voor zover wettelijk toegestaan, Berlijn. De exploitanten behouden zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te passen voor de toekomst.